Aktuálně

11. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 7.7.2020 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 11. kolo příjmu žádostí.

Dle dostupných informací z Mze se jedná o poslední výzvu v rámci níže uvedených opatření or období 2014 - 2020.

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 6.10.2020 (od 8:00 hod) - 27.10.2020 (do 18:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Investice do nezemědělských činností

- Podpora agroturistiky

- Zahájení činnost mladých zemědělců

- Lesnická infrastruktura

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

- Přeměna náhradních porostů dřevin

 

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a obraťte se na nás.

Níže letáky k vybraným opatřením:

pdfLeták - Agroturistika - 11. kolo

pdfLeták_-_mladý_zemědělec_-_11._kolo.pdf

pdfLeták_-_nezemědělská_činnost_-_11._kolo.pdf

 

Hlavní změny pro 11. kolo PRV:

pdfHlavní_změny_pro_11._kolo_PRV.pdf

 

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace:

- Investice do zemědělských podniků

 • Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba (prasata, drůbež, ovce, kozy)
 • Záměr b) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
 • Záměr i) projekty do 75.000.000 Kč; Prasat
 • Záměr j) projekty do 75.000.000 Kč; Drůbež
 • Záměr l) projekty do 75.000.000 Kč; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
 • Záměr m) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Vinná réva
 • Záměr n) projekty do 75.000.000 Kč; Vinná réva

 

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- zpracování mléka
- zpracování masa
- zpracování ovoce, zeleniny
- krmiva
- chmele, vína a ostatních ovocných kvašených nápojů (nebudou podporovány lisy na hrozny)
- mlýnských výrobků a matolinové mouky

 

Novinkou:

 • způsobilost výdajů již od 12.3.2020
 • možnost vyplacení zálohy až do výše 50% dotace
 • předkládání stavebních povolení a výběrových řízení až k Žádosti o platbu
 • zkrácení administrativních lhůt
 • V rámci kritérií přijatelnosti byl zvýšen limit pro finanční zdraví: Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2.000.000,- Kč.
 • Základní výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Míra podpory může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % proekologické zemědělce
 • Budou podporovány vybrané sektory: prasata, drůbež, ovce, kozy, ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a réva vinná. Návazně na to byly upraveny způsobilé výdaje a číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace. Zejména byl rozšířen seznam speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu

 

 

pdfLeták_-_dotace_pro_zemědělce_-_10_kolo.pdf

pdfInvestice_do_zemědělských_podniků_-_limity_a_povolené_výdaje.pdf

pdfLeták_-_dotace_pro_potravináře_-_10_kolo.pdf

pdfZpracování_potravinářských_produktů_-_limity_u_vybraných_technologií.pdf

 

 

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí bude spuštěn v polovině července celkem Ministerstvo zemědělství (MZe) rozdělí v tomto kole mezi zemědělce a potravináře 3,4 miliardy korun. Peníze půjdou především na pěstování ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a také na chov prasat a drůbeže, ovcí a koz. Novinkou je možnost zálohového financování pro zemědělce.

Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020

 

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace:

- Investice do zemědělských podniků

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Předpokládaná celková alokace z vládní rozpočtové rezervy na základě usnesení vlády z března 2020 na řešení soběstačnosti pro Program rozvoje venkova je 3,4 miliardy korun. Z toho bude 1,8 miliardy korun využito na dobré životní podmínky zvířat 1,6 miliardy korun půjde na výše uvedená investiční opatření. Zároveň s touto částkou budou využity zbylé finanční prostředky PRV v operaci 4.2.1. 

 

Hlavním smyslem plánovaného kola z PRV je investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby, u kterých je saldo zahraničního obchodu, a tím míra soběstačnosti pro ČR nejhorší. Jde zejména o chov prasat a drůbeže na maso spolu s nosnicemi. U rostlinné výroby budou podpořeny investice do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních brambor, částečně také do rozšíření plochy vinic. V rámci těchto investic budou řešeny i projekty na zadržování srážkové vody a budování retenčních nádrží. Dostatečný zdroj závlahové vody je dnes pro tato odvětví klíčový. Ministerstvo na Program rozvoje venkova naváže i národním dotačním titulem na podporu závlah.

 

Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8 mld. Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 mld. Kč (z vládní rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z PRV) na potravinářské zpracování a 0,6 mld. Kč na welfare zvířat. Zároveň v jednotlivých operacích budou samostatné preferenční obálky pro malé podniky a zemědělské zpracování produktů s cílem podpořit faremní zpracování a regionální produkci.

 

Pro malé a střední zemědělské podniky je určena také podpora v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Na tu vláda uvolnila 1 miliardu korun, MZe chce rozpočet posílit ještě o několik stovek milionů korun. Vrámci stávajících programů PGRLF refunduje část předepsaných úroků zkomerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, vjejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů voblasti lesnictví. Mimo stávající programy PGRLF připravuje také nový program Provoz 2020 snížení jistiny úvěru. Jeho cílem bude snížení jistiny provozních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na provozní financování podnikatelů působících v oblasti zemědělské prvovýroby.

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2019 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 8. kolo příjmu žádostí.

Dle dostupných informací z Mze se jedná o poslední výzvu v rámci níže uvedených opatření or období 2014 - 2020, kdy v roce 2020 nebudou vyhlašovány žádné další výzvy.

V 8. kole budou podpořeny investice do potravinářských a lesnických projektů, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávací i projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun.

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 8.10.2019 (od 8:00 hod) - 29.10.2019 (do 18:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- Investice do nezemědělských činností

- Podpora agroturistiky

- Zavádění preventivních opatření v lesích

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Odstraňování škod způsobených povodněmi

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

- Neproduktivní investice v lesích

- Přeměna náhradních porostů dřevin

- Technika a technologie pro lesní hospodářství

- Sdílení zařízení a zdrojů

- Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavateských řetězců a místních trhů

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a braťte se na nás.

Níže letáky k vybraným opatřením:

pdfLeták_-_Agroturistika_-_8._kolo.pdf

pdfLeták_-_dotace_-_Technika_a_technologie_pro_lesní_hospodářství_-_8_kolo.pdf

pdfLeták_-_dotace_pro_potravináře_-_8_kolo.pdf

pdfLeták_-_nezemědělská_činnost_-_8._kolo.pdf

Žádosti o dotaci v rámci SOT (Společná organizace trhu)

Žádosti o dotaci v rámci SOT s vínem - investice

 

Vážení,

SZIF spustil od 3. června 2019 příjem žádostí z dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2019 - 2020. Příjem žádostí bude ukončen 2.9.2019

 

Podpořené oblasti v rámci SOT:

- dřevěný sud nebo uzavřená nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů

- speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku (dále jen "Speciální kvasná nádoba")

- cross-flow filtr víno

- lis na hrozny

 

Bližší informace zde: pdfŽádosti_o_dotaci_v_rámci_SOT_s_vínem.pdf

GDPR - Ochrana osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás ujistili, že pro nás je ochrana osobních údajů, potažmo soukromí našich klientů na prvním místě. Proto u nás sbíráme jen minimum osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu. Dále děláme vše pro to, aby zpracovávané osobní údaje byly vždy aktuální. Především však nikdy nezpracováváme osobní údaje pro účely, které se neslučují s původními účely bez Vašeho vědomí.

 

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s novou úpravou ochrany osobních údajů, kterou je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, též „GDPR“).

 

 

Soulad s GDPR

U nás není prohlášení o souladu s GDPR jen prázdnou fází. Dosažení souladu jsme věnovali mnoho úsilí. To si můžete ověřit např. tím, že si přečtete naši novou dokumentaci věnovanou ochraně osobních údajů. Nebo se podívejte, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Kdykoliv v budoucnosti totiž můžete využít níže uvedený odkaz na Nástěnku, na kterém bude dostupný seznam zpracovávaných kategorií osobních údajů, právní základ pro jejich zpracování, doba, po kterou je uchováváme, informace o zpracovatelích a další. A pokud Vás budou zajímat Vaše práva, která můžete u nás uplatnit, nebo budete chtít podat stížnost na zpracování, informace o tom, jak v těchto případech postupovat, budete moci nalézt v zásadách o zpracování osobních údajů dostupných: Zásady pro zpracování osobních údajů

 

Zajímá Vás něco o ochraně osobních údajů?

Pokud budete mít nějaké dotazy k tomu, jak zpracováváme osobní údaje, tak nás prosím kontaktuje prostřednictvím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Nástěnka GDPR

Naše Nástěnka o zpracování Vašich osobních údajů je přístupná z tohoto odkazu: https://osobnidata.cz/p/zd73cz

 

S pozdravem,

Miroslav Prášek

6. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 6.2.2018 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR podmínky pro 6. kolo dotací z Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 3.4.2018 (od 8:00 hod) - 23.4.2018 (do 13:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Lesnická infrastruktura

- Zahájení činnosti maldých zemědělců

- Investice do nezemědělských činností

- Podpora agroturistiky

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Odstraňování škod způsobených povodněmi

- Neproduktivní investice v lesích

- Přeměna náhradních porostů dřevin

- Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

- Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

- Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavateských řetězců a místních trhů

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a braťte se na nás.

pdfInvestice do nezemědělských činností

pdfPodpora agroturistiky

pdfZahájení činnosti mladých zemědělců

pdfLesnická infrastruktura

pdfTechnické vybavení dřevozpracujích provozoven

 

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

11. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 7.7.2020 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 11. kolo…  Číst více

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Nahoru