Aktuálně

Národní dotace s podporou MZe pro rok 2017

Vláda schválila dotační programy zemědělství pro rok 2017, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2,8 miliardy korun. Největší částka, celkem 1,9 miliardy, připadne odvětví živočišné výroby. Dále se ale bude pokračovat v programu jehož prostřednictvím mohou lidé na venkově opravovat drobné kulturní stavby nebo budovat odpočinkové místa.Navíc v roce 2017 bude v rámci tohoto programu možné udržovat a opravovat polní cesty.
 
Přehled finančních částek a možností zde: docxNárodní_dotace_2017.docx

2. kolo "Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji"

Jihomoravský kraj vyhlašuje druhou Výzvu tzv. Kotlíkové dotace. Podpora se bude týkat výměny zdroje tepla pouze v rodinném domě na území Jihomoravského kraje, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Finanční alokace na tuto výzvu je: 40 mil. Kč

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

• kotel na pevná paliva,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
• „mikro“ energetická opatření.

V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a pokud nemá budova PENB min. třídy C nebo není na opatření snižující energetickou náročnost budovy zažádáno v NZÚ také „mikro“ energetická opatření.

Seznam realizovatelných mikroenergetických opatření:

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Co není předmětem podpory:

- výměna stávajícího kotle na pevná paliva v RD mimo území Jihomoravského kraje,
- výměna stávajícího plynového kotle,
- výměna kamen, krbových kamen, krbu, a to i v případě napojení na otopnou soustavu,
- výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním,
- výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
- výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných    programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP)
- výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách,
- výměna zdroje v objektu ve vlastnictví právnických osob,
- výměna zdroje v objektech převážně určených k podnikání,
- výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel.

Výše podpory:
- 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
- 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
- 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)

U vybraných lokalit, která byla Středně dobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území, bude výše dotace navýšena ješlě o 5 % (např. ze 70% na 75%).


Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.

Způsobilé výdaje jsou od data 18.12.2015 (vyhlášením 1. krajské výzvy)

Zahájení registrace žádostí:  1.11. 2016 od 10.00 hod. v elektronické verzi
Ukončení příjmu žádostí:    28.2.2016 ve 24.00 hod. v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

3. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2016 byla Ministerstvem zemědělství schválena a vyvěšena dotační pravidla pro 3. kolo Programu rozvoje venkova.

V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace:

- Investice do zemědělských podniků,

- Zpracování a uvádění na trh zemědělskýchproduktů,

- Lesnická infrastruktura,

- Technika a technologie pro lesníhospodářství,

- Podpora operačních skupin a projektů EIP,

- Podpora vývojenových produktů, postupůa technologií při zpracování zemědělských produktů a jejichuvádění na trh,

- Sdílení zařízení a zdrojů,

- Horizontální a vertikálníspolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

- Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobuenergie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

 

Bližší informace v přiložených letácích:

pdfLeták_-_dotace_pro_zemědělce.pdf

pdfLeták_-_dotace_pro_potravináře.pdf

pdfLeták_-_dotace_-_Lesnická_infrastruktura.pdf

pdfLeták_-_dotace_-_Technika_a_technologie_pro_lesní_hospodářství.pdf

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR jako řídící orgán pro program spolupráce SK - ČR zveřejnilo harmonogram výzev na předkládání žádostí o dotaci pro rok 2016

 

Prioritní osa I., specifický cíl I.1. (Příprava a vykonávaní společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: červen 2016

 

Prioritní osa III., specifický cíl III.1. (Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních skupin)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: červen 2016 

 

Prioritní osa II., specifický cíl II.1. (Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: srpen 2016

 

Prioritní osa II., specifický cíl II.2. (Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: srpen 2016

 

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři získají investiční i provozní úvěry

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr od PGRLF získávají podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva. „Posilujeme roli PGRLF jako finanční servisní organizace. Hodláme podpořit zemědělce a podnikatele v lesním hospodářství, aby investovali i v případech, kdy se jim vynaložené peníze vrací třeba až po několika letech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství hodlá úvěry povzbudit zvláště oblast tuzemské živočišné výroby a také například pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Cílem je změnit dosavadní trend, kdy se do Česka dováží stále více potravin ze zahraničí. Poskytnutý úvěr nemá sloužit k nákupu nemovitého majetku.

Maximální doba splatnosti úvěru na investice činí patnáct let, v případě provozního financování to mohou být až dva roky. Výše investičního úvěru se může pohybovat v rozpětí od 100 tisíc korun do 10 milionů Kč. Rozpětí pro provozní úvěr činí 100 tisíc – 2 miliony Kč. „Čerpání úvěru bude pro podnikatele atraktivnější díky možnosti odkladu první splátky jistiny v případě investičního úvěru až o jeden rok, v případě provozního úvěru až o šest měsíců. V rámci uvedených programů může klient žádat o snížení jistiny úvěru, a to v režimu de minimis,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Rozhodujícími kritérii pro poskytnutí úvěru bude finanční zdraví žadatele, forma zajištění a v případě investičního úvěru také předložený podnikatelský záměr,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula. Fond rovněž stanoví úrokovou sazbu úvěru v souladu s pravidly Evropské unie.

Podporu ve formě jak investičního, tak provozního úvěru v oblasti lesního hospodářství nebo zpracování dřeva mohou získat také obce, jejich příspěvkové organizace nebo právnické osoby založené obcí.

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že počínaje letošním rokem dosáhnou celkové výdaje na investiční úvěry 200 milionů korun, v případě provozních úvěrů 50 milionů korun. V příštích letech by se měla na spolufinancování podílet také Evropská investiční banka.

2. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace:

- 1.1.1 Vzdělávací akce,

- 1.2.1 Informační akce,

- 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,

- 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,

- 6.4.2 Podpora agroturistiky,

- 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů,

- 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,

- 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,

- 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi,

- 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,

- 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích,

- 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin,

- 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

- 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.
 

Proti předchozímu období dochází k řadě změn: Hlavní změny podmínek pravidel
.

Údržba a obnova kulturního dědictví venkova - Dotační možnosti 2016

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

 

Účel dotace:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

 

Žadatelem může být:

- obec

- fyzická osoba

- právnická osoba

Číst více...

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Vyhlášení 12. kola Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělstvívyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím…  Číst více

Nahoru