Aktuálně

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR jako řídící orgán pro program spolupráce SK - ČR zveřejnilo harmonogram výzev na předkládání žádostí o dotaci pro rok 2016

 

Prioritní osa I., specifický cíl I.1. (Příprava a vykonávaní společných vzdělávacích, odborných vzdělávacích a školících programů)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: červen 2016

 

Prioritní osa III., specifický cíl III.1. (Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních skupin)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: červen 2016 

 

Prioritní osa II., specifický cíl II.1. (Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: srpen 2016

 

Prioritní osa II., specifický cíl II.2. (Ochrana biodiverzity přeshraničního území prostřednictvím spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného řízení přírodně významných území)

- termín příjmu žádostí: duben 2016

- ukončení příjmu žádostí: srpen 2016

 

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři získají investiční i provozní úvěry

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři si budou moci půjčovat částky v řádu statisíců či milionů korun na investice do strojů i samotný provoz svého podnikání. Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství, který stanovuje nové úvěrové programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF).

Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr od PGRLF získávají podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva. „Posilujeme roli PGRLF jako finanční servisní organizace. Hodláme podpořit zemědělce a podnikatele v lesním hospodářství, aby investovali i v případech, kdy se jim vynaložené peníze vrací třeba až po několika letech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství hodlá úvěry povzbudit zvláště oblast tuzemské živočišné výroby a také například pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Cílem je změnit dosavadní trend, kdy se do Česka dováží stále více potravin ze zahraničí. Poskytnutý úvěr nemá sloužit k nákupu nemovitého majetku.

Maximální doba splatnosti úvěru na investice činí patnáct let, v případě provozního financování to mohou být až dva roky. Výše investičního úvěru se může pohybovat v rozpětí od 100 tisíc korun do 10 milionů Kč. Rozpětí pro provozní úvěr činí 100 tisíc – 2 miliony Kč. „Čerpání úvěru bude pro podnikatele atraktivnější díky možnosti odkladu první splátky jistiny v případě investičního úvěru až o jeden rok, v případě provozního úvěru až o šest měsíců. V rámci uvedených programů může klient žádat o snížení jistiny úvěru, a to v režimu de minimis,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

„Rozhodujícími kritérii pro poskytnutí úvěru bude finanční zdraví žadatele, forma zajištění a v případě investičního úvěru také předložený podnikatelský záměr,“ uvedl předseda představenstva PGRLF Zdeněk Nekula. Fond rovněž stanoví úrokovou sazbu úvěru v souladu s pravidly Evropské unie.

Podporu ve formě jak investičního, tak provozního úvěru v oblasti lesního hospodářství nebo zpracování dřeva mohou získat také obce, jejich příspěvkové organizace nebo právnické osoby založené obcí.

Ministerstvo zemědělství předpokládá, že počínaje letošním rokem dosáhnou celkové výdaje na investiční úvěry 200 milionů korun, v případě provozních úvěrů 50 milionů korun. V příštích letech by se měla na spolufinancování podílet také Evropská investiční banka.

2. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 2. kolo příjmu žádostí na operace:

- 1.1.1 Vzdělávací akce,

- 1.2.1 Informační akce,

- 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,

- 6.4.1 Investice do nezemědělských činností,

- 6.4.2 Podpora agroturistiky,

- 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů,

- 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích,

- 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,

- 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi,

- 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin,

- 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích,

- 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin,

- 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

- 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

 

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 3. května 2016 8:00 hodin do 16. května 2016 13:00 hodin.
 

Proti předchozímu období dochází k řadě změn: Hlavní změny podmínek pravidel
.

Údržba a obnova kulturního dědictví venkova - Dotační možnosti 2016

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

 

Účel dotace:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

 

Žadatelem může být:

- obec

- fyzická osoba

- právnická osoba

Číst více...

Dotace pro zemědělce, vlastníky lesa, fyzické a právniceké osoby zpracovávající dřevo, obce - 2. kolo PRV

Chcete využít dotační možnosti v roce 2016?


Chcete začít podnikat v zemědělství, rozšířit své podnikání o nezemědělskou výrobu, postavit nebo rozšířit penzion, vyrábět biopaliva, inovovat svou výrobu za použití metod a výzkumu a vývoje?

Jste vlastník lesa (fyzická, právnická osoba, obec) a chcete svůj lesní majetek zhodnotit, vybudovat retenční nádrže, opravit propustky, zvýšit protipovodňovou a protierozní ochranu, obnovit les po kalamitách, ochránit meliorační a zpevňující dřeviny, vybudovat v lese stezku, nebo jste podnika, který zpracovává dřevní materiál?

Pak právě pro Vás všechny je tu šance získat dotaci na Vaše projekty.

Číst více...

Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji

Dne 18.12.2015 vyhlásil Jihomoravský kraj první Výzvu tzv. Kotlíkové dotace. Podpora se bude týkat výměny zdroje tepla pouze v rodinném domě na území Jihomoravského kraje, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Číst více...

Nová výzva z MPO - Technologie

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo další výzvu pro získání dotace na Technologie

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 4. 5. 2016.

Číst více...

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

11. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 7.7.2020 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 11. kolo…  Číst více

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Nahoru