Aktuálně

5. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 2.8.2017 schválil ministr zemědělství dotační Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na projekty Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci.

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Číst více...

Dotace na nádrže pro zálivku zahrady - "DEŠŤOVKA"

Ministerstvo životní prostředí chce v rámci tzv. ekoinovací motivovat lidi, aby začali hospodařit s dešťovou vodou. Řeší tak problém, který započal před více než  dvaceti lety v důsledku klimatických změn- Jak řekl ministr životního prostředí Richard Brabec, "musíme si vážit vody, která nám napadne v době srážek" Proto také ministrestvo vyhlásilo dotační titul s názvev "DEŠŤOVKA". Celý program se ale skládá z několika dílčích složek, jež se zabývají i opatřeními na zemědělské půdě, především však ve městech, kde kvůli betonovému zalití se nemůže voda vsáknout do půdy.

Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním názvem "DEŠŤOVKA" je určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporované aktivity:

1) Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů - Systém pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem

- dotace až 20.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

 

2) Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů - Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové

- dotace až 30.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

3) Akumulace a využití předčištěné odpadní vody v segmentu obytných domů

- dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3.500,- Kč/m3 nádrže + 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- Pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

O dotace se žádá 29. května od 10:00 hod pomocí webového formuláře. Příjem žádostí bude ukončen při vyčerpání alokace 100 mil. Kč.


4. kolo příjmu žádostí z PRV 2014 - 2020

Dne7.2.2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR podmínky pro 4. kolo dotací z Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 4.4.2017 (od 8:00 hod) - 24.4.2017 (do 13:00 hod)

Číst více...

Národní dotace MZe - pro rok 2017

Počínaje dnem 1. února 2017 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

 

Účel dotace:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání a nově údržba a oprava polních cest.

 

Žadatelem může být:

- obec

- fyzická osoba

- právnická osoba

 

1. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Jedná se o podporu údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jde především o objekty typu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích. Dotace pro obce do 10.000 obyvatel.

 

Dotace určena na údržbu a stavební obnovu:
- kaplička a zvonička
- křížová cesta
- boží muka, smírčí a jiné kříže
- exteriérové sochy a sousoší
- hřbitovy a hřbitovní zdi
- kostel
+ úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí upravovaného objektu (max. 3 metry od objektu)

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

Minimální hodnota dotace činí 15.000,- Kč,

Maximální hodnota dotace činí 700.000,- Kč.

 

2. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru.

Jedná se o podporu obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí. Realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Do tohoto programu nově spadají i hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.

Dotace pro obce do 10.000 obyvatel.

 

Dotace určena na údržbu a stavební obnovu, rekonstrukci:

- obecní sýpky

- špýchary

- sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby

- stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty

- hasičské zbrojnice postavené do 31.12.1992 (pouze prostory přímo související s výkonem sužny sboru dobrovolných hasičů)

 

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

minimální hodnota dotace činí 100.000,- Kč

Maximální hodnota dotace činí 700.000,- Kč.

 

 

3. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Žadatelem můžou být zde pouze muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci musejních sbírek podle zákona 122/2000 Sb.

 

Dotace určena na podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů:

- nemotorové (do roku 1950)

- motorové (do roku 1930)

- motorové (po roce 1931 - do roku 1950)

 

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

Minimální hodnota dotace činí 30.000,- Kč

Maximální hodnota dotace činí 400.000,- Kč.

 

 

4. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku. Dotace pro obce do 10.000 obyvatel. Jedná se především o typ objektu pasivního odpočinku skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.

 

Dotace určena na podporu vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku:

- obnova stávajícího místa odpočinku

- vybudování nového místa odpočinku

+ úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí upravovaného objektu (max. 3 metry od objektu)

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

Minimální hodnota dotace činí 30.000,- Kč

Maximální hodnota dotace činí 200.000,- Kč.

 

 

5. Údržba a oprava polních cest

Podpora údržby, opravy zpěvněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.

Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

Pozemky polní cesty dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a trvalým
a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální hranice. Polní cesty jsou směrově nerozdělené komunikace. Podle významu (účelu) se polní cesty dělí do třech hlavních kategorií: hlavní, vedlejší a doplňkové. Dotační záměr musí být zaměřen na údržbu a opravu hlavních a vedlejších polních cest, nikoli doplňkových (ve smyslu ČSN 73 6109 „Projektování polní cest“ z roku 2013). 

Předmět dotace musí být přístupný veřejnosti, bez rozdílů. Polní cesta nesmí být uzavřena překážkou či závorou. Veřejnost za průjezd/průchod nebude platit poplatek a polní cesta tím bude přinášet přínos obyvatelstvu v podobě zpřístupnění území. Předmět dotace bude realizován s ohledem na požadavky parametrů polních cest z hlediska pohybu moderní zemědělské techniky a únosnosti polních cest, resp. požadavků na konstrukce vozovek pro moderní zemědělksou techniku (ČSN 73 6109 "Projektování polních cest"). Obec, na jejímž katastrálním území dojde k realizaci předmětu dotace, musí mít zpracovaný a aktuálně schválený plán společných zařízení nebo plán polyfunkční kostry pozemkových úprav. V případě realizace jednoduchých pozemkových úprav nemusely být výše uvedené plány vyhotoveny, proto není kritérium v tomto případě podmínkou a bude žadatelem doloženo na základě čestného prohlášení o neexistenci plánů.

 

 

Žadatel o dotaci podává na jeden typ objektu daného předmětu dotace jednu žádost (příklad: 1 žádost = kaplička, 1 žádost = nemotorové přípojné, apod.). Žadatel o dotaci může podat jednu žádost na více objektů stejného typu v rámci jednoho katastrálního území (příklad: 1 žádost = 3 kapličky, 1 žádost = 2historické zemědělské stroje, apod.).

Národní dotace s podporou MZe pro rok 2017

Vláda schválila dotační programy zemědělství pro rok 2017, které jí předložil ministr Marian Jurečka. Z národních zdrojů získá zemědělství přibližně 2,8 miliardy korun. Největší částka, celkem 1,9 miliardy, připadne odvětví živočišné výroby. Dále se ale bude pokračovat v programu jehož prostřednictvím mohou lidé na venkově opravovat drobné kulturní stavby nebo budovat odpočinkové místa.Navíc v roce 2017 bude v rámci tohoto programu možné udržovat a opravovat polní cesty.
 
Přehled finančních částek a možností zde: docxNárodní_dotace_2017.docx

2. kolo "Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji"

Jihomoravský kraj vyhlašuje druhou Výzvu tzv. Kotlíkové dotace. Podpora se bude týkat výměny zdroje tepla pouze v rodinném domě na území Jihomoravského kraje, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Finanční alokace na tuto výzvu je: 40 mil. Kč

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

• kotel na pevná paliva,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
• „mikro“ energetická opatření.

V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a pokud nemá budova PENB min. třídy C nebo není na opatření snižující energetickou náročnost budovy zažádáno v NZÚ také „mikro“ energetická opatření.

Seznam realizovatelných mikroenergetických opatření:

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Co není předmětem podpory:

- výměna stávajícího kotle na pevná paliva v RD mimo území Jihomoravského kraje,
- výměna stávajícího plynového kotle,
- výměna kamen, krbových kamen, krbu, a to i v případě napojení na otopnou soustavu,
- výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním,
- výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
- výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných    programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP)
- výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách,
- výměna zdroje v objektu ve vlastnictví právnických osob,
- výměna zdroje v objektech převážně určených k podnikání,
- výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel.

Výše podpory:
- 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
- 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
- 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)

U vybraných lokalit, která byla Středně dobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území, bude výše dotace navýšena ješlě o 5 % (např. ze 70% na 75%).


Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.

Způsobilé výdaje jsou od data 18.12.2015 (vyhlášením 1. krajské výzvy)

Zahájení registrace žádostí:  1.11. 2016 od 10.00 hod. v elektronické verzi
Ukončení příjmu žádostí:    28.2.2016 ve 24.00 hod. v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

3. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2016 byla Ministerstvem zemědělství schválena a vyvěšena dotační pravidla pro 3. kolo Programu rozvoje venkova.

V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace:

- Investice do zemědělských podniků,

- Zpracování a uvádění na trh zemědělskýchproduktů,

- Lesnická infrastruktura,

- Technika a technologie pro lesníhospodářství,

- Podpora operačních skupin a projektů EIP,

- Podpora vývojenových produktů, postupůa technologií při zpracování zemědělských produktů a jejichuvádění na trh,

- Sdílení zařízení a zdrojů,

- Horizontální a vertikálníspolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

- Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobuenergie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

 

Bližší informace v přiložených letácích:

pdfLeták_-_dotace_pro_zemědělce.pdf

pdfLeták_-_dotace_pro_potravináře.pdf

pdfLeták_-_dotace_-_Lesnická_infrastruktura.pdf

pdfLeták_-_dotace_-_Technika_a_technologie_pro_lesní_hospodářství.pdf

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

11. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 7.7.2020 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 11. kolo…  Číst více

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Nahoru