lesnictvi-crop-fin

Zalesňování a zakládání lesů

Popis opatření:

Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění (363 545 ha) a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS.

Žadatel:

 • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky
 • V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec

Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

Způsobilé výdaje:

 • Náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě
 • Náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let
 • Náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let
 • Podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků

Dotace:

Podpora na zalesňování zemědělské půdy se poskytuje jako paušální platba v EUR/ha/rok.

Skupina dřevinZaložení lesního porostu (EUR/ha/rok)Péče o založený lesní porost (EUR/ha/rok)
Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan 3035 669
Ostatní dřeviny 2100 298

Paušální platba na náhradu za ukončení zemědělské činnosti:

 • Orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada: 488 EUR/ha/rok
 • Travní porost nebo jiná kultura (jiná kultura definovaná dle zákona o zemědělství): 161 EUR/ha/rok

Kritéria přijatelnosti:

 • Zalesnění lze realizovat na vymezené zemědělské půdě na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy
 • Minimální výměra zalesňované zemědělské půdy je 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající PUPFL
 • Zalesnění bude provedeno podle projektu stanovištně vhodnými druhy dřevin na základě typologie zalesňovaných půd v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb.
 • Projekt na zalesnění je podmíněn schválením odborného lesního hospodáře a v oblastech Natura 2000 schválením příslušného orgánu ochrany přírody
 • Pozemek, který žadatel hodlá zalesnit na vymezeném území vhodném k zalesnění, musí být evidován v LPIS minimálně po dobu 1 roku před podáním žádosti
 • Pozemek, který žadatel hodlá zalesnit, musí být rozhodnutím dle národních právních předpisů převeden do PUPFL
 • Žadatel musí mít na PUPFL, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy. Podmínka bude do doby vytvoření nového LHP nebo LHO zajištěna projektem zalesnění.
 • Žadatel se zavazuje plnit podmínky opatření po dobu závazku
 • Minimální počet dřevin na hektar bude stanoven národním právním předpisem

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru