lesnictvi-crop-fin

Zalesňování a zakládání lesů

Popis opatření:

Operace se zaměřuje na zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění (363 545 ha) a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS.

Žadatel:

 • Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky
 • V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec

Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

Způsobilé výdaje:

 • Náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě
 • Náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů po dobu 5 let
 • Náhrada za ukončení zemědělské činnosti po dobu 10 let
 • Podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků

Dotace:

Podpora na zalesňování zemědělské půdy se poskytuje jako paušální platba v EUR/ha/rok.

Skupina dřevinZaložení lesního porostu (EUR/ha/rok)Péče o založený lesní porost (EUR/ha/rok)
Jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan 3035 669
Ostatní dřeviny 2100 298

Paušální platba na náhradu za ukončení zemědělské činnosti:

 • Orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo zelinářská zahrada: 488 EUR/ha/rok
 • Travní porost nebo jiná kultura (jiná kultura definovaná dle zákona o zemědělství): 161 EUR/ha/rok

Kritéria přijatelnosti:

 • Zalesnění lze realizovat na vymezené zemědělské půdě na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy
 • Minimální výměra zalesňované zemědělské půdy je 0,5 ha, nejde-li o plochu navazující na stávající PUPFL
 • Zalesnění bude provedeno podle projektu stanovištně vhodnými druhy dřevin na základě typologie zalesňovaných půd v souladu s vyhláškou č. 83/1996 Sb.
 • Projekt na zalesnění je podmíněn schválením odborného lesního hospodáře a v oblastech Natura 2000 schválením příslušného orgánu ochrany přírody
 • Pozemek, který žadatel hodlá zalesnit na vymezeném území vhodném k zalesnění, musí být evidován v LPIS minimálně po dobu 1 roku před podáním žádosti
 • Pozemek, který žadatel hodlá zalesnit, musí být rozhodnutím dle národních právních předpisů převeden do PUPFL
 • Žadatel musí mít na PUPFL, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy. Podmínka bude do doby vytvoření nového LHP nebo LHO zajištěna projektem zalesnění.
 • Žadatel se zavazuje plnit podmínky opatření po dobu závazku
 • Minimální počet dřevin na hektar bude stanoven národním právním předpisem

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru