zivnostnici-crop-fin

Ochrana a péče o přírodu a krajinu (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavun ávštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Dosažení stanovených cílů národně významných chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000. Zajištění zachování či zlepšení příznivého stavu předmětů ochrany prostřednictvím realizace vhodných opatření
 • Dokončení implementace soustavy Natura 2000

Hlavní cílové skupiny: orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 2:

Posílit biodiverzitu.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a zlepšení kvality, příp. rozlohy jejich biotopů. Zlepšení podmínek pro obnovu druhové rozmanitosti krajiny
 • Vytváření podmínek pro zachování druhů v urbanizovaném a jinak silně antropogenně ovlivněném prostředí (omezování ohrožujících faktorů, zvyšování nabídky hnízdišť, míst rozmnožování aj. zásadních prvků, včetně specifických potravních zdrojů, např. živných rostlin pro hmyz). Zajištění ochrany cenných a ohrožených stanovišť a zlepšení jejich stavu. Podpora zlepšení funkcí ekosystémů
 • Naplňování cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany biologické rozmanitosti (včetně Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání), zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách apod a současně spolupráce a osvěta dotčených subjektů, která by omezila negativní vnímání těchto druhů člověkem vedoucí až k přímému ohrožení např. k ilegálnímu lovu
 • Posílení příznivých podmínek pro zachování biologické rozmanitosti a zastavení poklesu biologické rozmanitosti
 • Zajištění stavu, aby i základní krajinná matrice mimo chráněná území byla s těmito územími funkčně propojena z hlediska přírodních funkcí (migrační prostupnost krajiny, ekologická stabilita apod.) a byla chráněna před nepříznivými dopady z širšího okolí a zároveň, aby fungovala jako ohniska biodiverzity v krajině ČR
 • Implementace cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES zaměřené na řešení problematiky nepůvodních druhů
 • Zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace potencionálního nebezpečí nepůvodních invazních druhů a území zdrojových území pro šíření těchto druhů
 • Eradikace nově zjištěných rizikových druhů a omezení rozsahu invaze známých a nejvíce problematických druhů (bolševník, křídlatka, norek americký, mýval severní aj.) s prioritou eradikace či regulace zdrojových populací nebo populací ve vybraných územích (přírodně hodnotných, v rámci geomorfologicky ucelených jednotek atp.)
 • Zlepšení předávání informací o ochraně přírody a biodiverzity a rozvoj spolupráce s veřejností
 • Získání potřebných odborných informací pro efektivní a účinnou ochranu přírodních hodnot

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 3:

Posílit přirozené funkce krajiny.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Aktivity ke zprůchodnění migračních bariér budou směřovány prioritně do nejvíce problematických míst z hlediska průchodnosti krajiny pro velké savce a ostatní živočichy nebo dle míry jejich mortality na komunikacích (významné tahové cesty obojživelníků, místa, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.). Obdobně bude zaměřena pozornost na obnovu prostupnosti vodních toků (výstavba rybích přechodůnebo odstraňování bariér jako jsou jezy, stupně) a omezení mortality ryb na vodních elektrárnách. Hlavním přínosem opatření ke zlepšení prostupnosti krajiny pro živočichy bude posílení stability jejich populací a snížení negativních vlivů v oblasti zraňování a usmrcování živočichů
  • Opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů spočívající v přiblížení přirozené struktury a nastolení systému hospodaření souladus přírodními procesy, což povede ke zvýšení odolnosti proti abiotickým a biotickým vlivům, zvýší se jejich stabilita a biodiverzita a potenciál jejich celospolečensky významných funkcí
  • Zajištění obnovy vodního režimu krajiny zaměřené na vodní toky, nivy a další vodní krajinné prvky, která podpoří ekologickou stabilitu krajiny, resp. stabilitu všech ekosystémů i biodiverzitu
  • Posilování ekologické stability krajiny obnovou a vytvářením krajiných prvků a struktur
  • Podpora opatření pro zpomalení povrchového odtoku z povodí, která mají v krajině protierozní efekt a snižují negativní dopady povodní a přívalových dešťů na krajinu a objem a závažnost škod na majetku a zdraví osob
 • Výše uvedené přínosy přispívají zároveň ke zvýšení schopnosti ekosystémů a krajiny přizpůsobit se změně klimatu a snižovat její negativní dopady

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 4:

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Zvýšení efektivity plánování, péče a ochrany zeleně, doprovodných vodních plocha prvků v sídlech
 • Zlepšení životního prostředí v sídlech
  • Posílení ekosystémových funkcí v sídlech, resp. ekologické stability a biodiverzity sídelního prostředí
  • Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami (zvýšení retence, vsaku a výparu srážek v území, zvýšení odolnosti území proti suchu a přívalovým dešťům) s využitím vegetačních a vodních ploch a prvků v sídlech
  • Zlepšení mezo-klimatických podmínek v sídle (menší výkyvy teplot, snížení průměrných a maximálních teplot, zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení prašnosti) díky zvýšení podílu a kvality vegetačních a vodních ploch a prvků v sídlech

Hlavní cílové skupiny: orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru