zivnostnici-crop-fin

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Prevence vzniku odpadů.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)

Příklady podporovaných projektů:

 • Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Zavádění tzv. systému „door-to-door"

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 2:

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady
 • Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
 • Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi
 • Doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné
 • Budování systémů odděleného sběru bioodpadů
 • Podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady
 • Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě
 • Budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů
 • Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • Zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních" odpadů
 • Technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC )
 • Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO)
 • Zařízení pro tepelné zpracování odpadů
 • Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů
 • Zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace
 • Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace
 • Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů
 • Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 3:

Rekultivovat staré skládky.

Podporovaná aktivita v rámci specifického cíle bude:

 • Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

Příklady podporovaných projektů:

 • Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 4:

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
 • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit

Příklady a specifikace podporovaných aktivit:

 • V rámci inventarizace a prioritizace bude pokračovat plnění databáze kontaminovaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidovaných lokalit
 • Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány detailní průzkumy potenciálně kontaminovaných lokalit, u nichž není znám původce znečištění a to včetně zpracování analýz rizik a hodnocení prioritizace
 • Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány sanační zásahy u nejvážněji kontaminovaných lokalit, u nichž míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či ekosystémy

Hlavní cílové skupiny: subjekty zajišťující odstraňovaní ekologických zátěží

Typy příjemců:

 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 5:

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství
 • Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií
 • Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami
 • Rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů
 • Protipožární izolace zásobníků LPG
 • Vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek
 • Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků
 • Rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv
 • Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií
 • Modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek
 • Znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií
 • Informační systémy pro podporu prevence závažných havárií
 • Vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek
 • Vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek

Hlavní cílové skupiny: Subjekty angažující se v oblasti omezování environmentálních rizik

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2019 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 8. kolo…  Číst více

Žádosti o dotaci v rámci SOT (Společná organizace trhu)

Žádosti o dotaci v rámci SOT s vínem - investice   Vážení, SZIF spustil od 3. června 2019 příjem žádostí z dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s…  Číst více

Nahoru