zivnostnici-crop-fin

Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Prevence vzniku odpadů.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě)

Příklady podporovaných projektů:

 • Podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů
 • Zavádění tzv. systému „door-to-door"

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 2:

Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury)
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

Příklady podporovaných projektů:

 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
 • Doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady
 • Budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů
 • Třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi
 • Doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné
 • Budování systémů odděleného sběru bioodpadů
 • Podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady
 • Budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě
 • Budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů
 • Doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů
 • Zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních" odpadů
 • Technologie pro zpracování stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního polystyrénu, stavebních prvků z PVC )
 • Budování zařízení na energetické využití komunálních odpadů (ZEVO)
 • Zařízení pro tepelné zpracování odpadů
 • Výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů
 • Zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů, či jejich modernizace
 • Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, či jejich modernizace
 • Rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů
 • Instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 3:

Rekultivovat staré skládky.

Podporovaná aktivita v rámci specifického cíle bude:

 • Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených)

Příklady podporovaných projektů:

 • Rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.

Hlavní cílové skupiny: kraje, města a obce, města a pověřené obce

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 4:

Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
 • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit

Příklady a specifikace podporovaných aktivit:

 • V rámci inventarizace a prioritizace bude pokračovat plnění databáze kontaminovaných míst a průběžná aktualizace údajů u již evidovaných lokalit
 • Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány detailní průzkumy potenciálně kontaminovaných lokalit, u nichž není znám původce znečištění a to včetně zpracování analýz rizik a hodnocení prioritizace
 • Na základě žádostí, a zpracovaných a schválených projektů budou realizovány sanační zásahy u nejvážněji kontaminovaných lokalit, u nichž míra kontaminace představuje riziko pro lidské zdraví či ekosystémy

Hlavní cílové skupiny: subjekty zajišťující odstraňovaní ekologických zátěží

Typy příjemců:

 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Specifický cíl 5:

Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství
 • Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií
 • Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami
 • Rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů
 • Protipožární izolace zásobníků LPG
 • Vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek
 • Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků
 • Rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv
 • Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií
 • Modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek
 • Znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií
 • Informační systémy pro podporu prevence závažných havárií
 • Vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek
 • Vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek

Hlavní cílové skupiny: Subjekty angažující se v oblasti omezování environmentálních rizik

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Podnikatelské subjekty
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Fyzické osoby podnikající

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru