zivnostnici-crop-fin

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor

Typy příjemců:

 • Obchodní společnosti

Specifický cíl 2:

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávním i subjekty

Specifický cíl 3:

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.

Oblast podpory je zaměřena na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod.

V rámci podpory se předpokládá podpora projektů zprůtočňování koryt vodních toků a přilehlých v intravilánu obcí a extravilánu s přímou vazbou na snížení povodňového ohrožení v intravilánu. Dalšími typy podporovaných projektů v rámci aktivity „Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně" jsou navrhovány například výstavba poldrů, úpravy stávajících retenčních nádrží (např. vybudování bezpečnostního přelivu) za účelem zvýšení a zlepšení jejich protipovodňových funkcí. Součástí podpory jsou i aktivity zaměřené na retardaci odtoku v povodí vodních toků a hospodaření se srážkovými vodami. Retardace bude zaměřena na zvýšení retenčního potenciálu v povodí přírodě blízkými opatřeními. Hospodaření se srážkovými vodami zejména v městských aglomeracích je vedeno snahou postupně omezovat vypouštění neznečištěných srážkových vod do kanalizace.

Srážkové vody mohou být zadrženy a využívány např. k zavlažování zahrad a parků nebo zasakovány do podloží, v době povodně správná funkce zařízení může pomoci oddálit přetížení kanalizačních systémů a potenciálně snížit možné následky povodně. Výsledný efekt financovaných opatření v rámci specifického cíle by mělo být zlepšení povodňové ochrany sídelních aglomerací. Každé uvažované protipovodňové opatření bude podpořeno na základě odůvodnění studií proveditelnosti a technickoekonomickou analýzou, která doloží proveditelnost zejména z hlediska majetkoprávních vztahů, efektivnosti opatření a vazby na stav dotčených vodních útvarů. Pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba vycházet primárně z opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a návaznětechnická opatření k ovlivnění povodňových průtoků. Navrhovaná opatření musí být v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky a 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit"

Hlavní cílové skupiny: Veřejný sektor, organizace zajišťující technická opatření na vodních tocích (správci toků), Česká republika - prostřednictvím organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Typy příjemců:

 • Státní podniky
 • Fyzické osoby podnikající

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru