obce-crop-fin

Energetické úspory (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov
 • Realizace technologií na využití odpadního tepla
 • Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla

Typy podporovaných projektů:

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotlena zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody

V rámci renovace budov definovaných příslušným zákonem jako kulturní památka nebo renovace budov, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny budou podporovány rovněž dílčí aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy bez ohledu na dosažení parametrů pro celkovou energetickou náročnost budovy dle příslušných norem. Ostatní budovy musí projít celkovou energeticky úspornou renovací. To je v souladu s principem, že podpůrné programy mají motivovat k lepšímu výsledku, než by byl dosažen bez nich.

Dotace by měla být poskytována zejména pro opatření s delší ekonomickou návratností, tj. především zateplení objektů. Pouhé zateplení objektu však není dostatečné pro optimální snížení spotřeby energie. Klíčová je rovněž následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení, zejména zdrojů tepla a regulačních systémů. Tato opatření s kratší dobou návratnosti je vhodné realizovat jinými finančními nástroji, případně prostřednictvím metody EPC.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla podle pravidel v oblasti A tam, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

Hlavní cílové skupiny: vlastníci veřejných budov

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Podmínky přijatelnosti projektů v rámci specifického cíle budou zahrnovat:

 • Dosažení nákladově efektivních hodnot ukazatelů energetické náročnosti celé budovy na nižší hodnotě, než je požadavek vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • Dosažení hodnot ukazatelů energetické náročnosti pouze pro měněné prvky bude umožněno jen památkově chráněným budovám
 • Dosažení alespoň stanovené minimální procentní úspory energie po realizaci opatření
 • Povinná výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího tuhá nebo kapalná fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (mikrokogenerace) využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • V případě výměny zdroje bude vyžadována minimálně 30% úspora emisí CO2 oproti stávajícímu zdroji. Kombinovaná výroba kogeneračních jednotek musí zajišťovat úspory primární energie ve výši alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu tepla a elektřiny
 • Budou podporována tepelná čerpadla systémů země-voda, voda-voda a vzduch voda, která dosahují stanoveného minimálního topného faktoru, solární termické kolektory pro přípravu teplé vody a přípravu teplé vody a přitápění dosahující požadované hodnoty vypočteného ročního solárního zisku
 • V případě výměny kotle za kotel na biomasu nebo kondenzační kotel na zemní plyn bude vyžadováno dosažení emisní třídy 5 a dalších parametrů v souladu s implementačními opatřeními stanovenými směrnicí 2009/125/EC o Ekodesignu již od počátku programového období
 • Podporované projekty budou v souladu se Střednědobou (do roku 2020) strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR a jednotlivými programy zlepšování kvality ovzduší

Prioritně budou podporovány projekty zahrnuté v programech zlepšování kvality ovzduší:

 • Podporovány budou pouze výrobky dosahující vysoké účinnosti
 • Povinné vyregulování otopné soustavy a zajištění energetického managementu
 • Zajištění dostatečné výměny vzduchu
 • Všechny projekty musí být v souladu s environmentálními standardy a právními předpisy EU, projekty musí být sociálně a ekonomicky udržitelné a musí zohledňovat „energetickou chudobu"

Specifický cíl 2:

Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Tato oblast podpory slouží jako podpora implementace čl. 9 směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (a § 7 transpozičního zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)

Hlavní cílové skupiny: Stavebníci

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení

Podmínky přijatelnosti projektů v rámci specifického cíle budou zahrnovat:

 • Dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou v souladu s vyhláškou o energetické náročnosti budov č. 78/2013 Sb (pouze do data, než tento požadavek nabude účinnosti jako povinnost ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií)
 • Dosažení pasivního standardu daného sadou hodnot energetických ukazatelů (po celé programové období)
 • Vyšší úroveň podpory bude stanovena pro budovy v energeticky pasivním standardu

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru