obce-crop-fin

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (IROP)

Specifický cíl 1:

Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

Cílem je dobudování chybějících a rekonstrukcí existujících spojení na žádoucí dopravně technické a kapacitní parametry. Bude odstraněna jedna z hlavních překážek volného pohybu zboží a osob v členských státech i mezi nimi. Nová infrastruktura napomůže vytváření multimodálních spojení a přispěje ke snížení emisí skleníkových plynů.

V souladu s programem bude podporována výstavba, rekonstrukce a modernizace vybraných úseků silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. V případě napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území (dle SRR ČR na roky 2014-2020) na síť TEN-T či sekundární nebo terciární uzel bude podporována výstavba, rekonstrukce a modernizace úseku komunikace nižší kategorie, kterou bude umožněn přístup z prioritní regionální silniční sítě do cílového uzlu.

Typy a příklady opatření, které mají být podporovány:

 • Rekonstrukce, modernizace či výstavba silnic

Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba vybraných úseků silnic II. třídy, budování obchvatů sídel a vybraných úseků silnic III. Třídy:

 • Technické zhodnocení a výstavba mostů
 • Zklidnění průtahů, výstavba okružních křižovatek, které plní funkce silnic vyšší třídy na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T
 • Doplňkově bude podporováno technické zhodnocení a výstavba protihlukových zdí a bariér, veřejného osvětlení v intravilánech obcí, senzory a aktivní prvky ITS pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu ke snížení nehodovosti a pro varování před nebezpečnými meteorologickými jevy
 • Bude podporována výsadba doplňující zeleně podél silnic a prvky silniční infrastruktury za účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, podchody a nadchody)

Dopravně – hospodářský význam komunikace:

a) Komunikace slouží jako napojení sekundárních (obce s rozšířenou působností nad 7 tis. obyvatel) nebo terciárních (ostatní ORP a OPÚ) uzlů na síť TEN-T

b) Komunikace slouží jako napojení hospodářsky problémového regionu nebo periferního území (dle SRR ČR na roky 2014-2020) na síť TEN-T či sekundární nebo terciární uzel, za její součást bude považována i komunikace nižší kategorie, kterou bude umožněn přístup z prioritní regionální silniční sítě do cílového uzlu

c) Komunikace slouží jako napojení průmyslové zóny nebo hospodářského centra (uzel s min. 1 000 pracovními místy) na sekundární nebo terciární uzel či síť TEN-T

Stavebně – technický stav a šířkové uspořádání:

a) Komunikace musí být v kategoriích nevyhovující nebo havarijní – klasifikace 4 - 5 dle TP87 v daném roce (v případě realizace jen mostního objektu musí být zařazen v kategorii velmi špatný nebo havarijní – klasifikace 5 - 7 – údaj ke „spodní" nebo „vrchní" stavbě)

b) Komunikace, které nemají požadované šířkové uspořádání odpovídající normě ČSN

c) Přeložka, obchvat nebo nový úsek v případě, že stávající komunikace splňuje požadovaná kritéria

Intenzita dopravy, nehodovost a vliv na životní prostředí:

a) Na komunikaci leží alespoň jedna obec s počtem obyvatel více než 1000, ve které je podle podkladů Střednědobé strategie ke zlepšení kvality ovzduší překročen více než 1 emisní limit alespoň na části obytné zástavby obce

b) Zařazení vozovek, kde intenzita dopravy překračuje hodnoty SV > 500

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020
 • Žadatel má zajištěné národní zdroje financování
 • Projekt přispěje k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí

Specifický cíl 2:

Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Udržitelná doprava vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.

Dílčí cíle:

 • Posílit přepravní výkony veřejné dopravy
 • Snížit zátěže plynoucí z IAD
 • Rozvinout vozový park městských autobusů s alternativním pohonem
 • Rozvinout a provázat IDS v silničním provozu ve městech a aglomeracích
 • Zajistit potřeby specifických skupin obyvatel v dopravě
 • Zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání
 • Využít potenciál nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil
 • Vytvořit podmínky pro mobilitu a optimalizaci sítě cyklostezek a cyklotras

Zvláštní pozornost je třeba věnovat návaznosti různých druhů dopravy a vymezovat plochy a koridory, nezbytné pro efektivní MHD, které umožňují účelné propojení ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytváří se tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a přilehlého území.

Především nemotorová doprava by se měla stát součástí městské mobility a plánování infrastruktury. Je třeba prosazovat používání menších, lehčích a specializovaných silničních vozidel. Rozsáhlé vozové parky městských autobusů jsou obzvláště vhodné pro zavedení alternativních pohonných systémů a paliv pro snížení uhlíkové zátěže z městské dopravy.

Typy a příklady opatření, které mají být podporovány:

Terminály

Výstavba a modernizace přestupních terminálů, souvisejících záchytných parkovišť a parkovacích domů v přímé návaznosti na veřejnou hromadnou dopravu (VHD) - systém P+R (parkoviště pro osobní vozy s možností přestupu na VHD), K+R (forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na VHD), zázemí pro VHD, výstavba návazných systémů B+R (prostor pro bezpečné uschování kola s možností přestupu na VHD). V případě samostatných projektů na parkovací systémy (P+R, P+G, B+R) je nezbytné přizpůsobit velikost projektu očekávané vytíženosti a využitelnosti pro podporu multimodality a využití VHD. Součástí projektu může být doplňkově zeleň v okolí přestupních teminálů, budov a na budovách.

Telematika

Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo modernizace inteligentních dopravních systémů (ITS) a dopravní telematiky pro veřejnou dopravu, zavádění nebo modernizace informačních systémů pro cestující, komunikačních systémů řidičů veřejné dopravy s dispečinkem, rezervačních, odbavovacích a platebních systémů pro veřejnou dopravu.

Bezpečnost

Zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací.

Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice

Nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel, využívajících alternativní zdroje paliv jako je elektřina, CNG a další, splňujících normu EURO 6 pro přepravu osob, nákup trakčních vozidel městské dopravy (tramvaje, trolejbusy) pro zajištění základní dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby. Vozidla zohledňují specifické potřeby účastníků dopravy se ztíženou možností pohybu a orientace. Výstavba plnicích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro přepravu osob za účelem zmírnění negativních dopadů v dopravě. Podporují se projekty subjektů, které zajišťují dopravní obslužnost v závazku veřejné služby.

Cyklodoprava

Výstavba a modernizace cyklostezek v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací, na kterých je vyloučená automobilová doprava. Výstavba a modernizace cyklotras se zaměřením na podporu integrovaných řešení, např. cyklistické pruhy na komunikacích nebo víceúčelové pruhy. Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven kol, odpočívadel a dopravního značení. Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek a cyklotras. Podpořeny mohou být cyklostezky a cyklotrasy sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
 • Dopravci ve veřejné linkové dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Subjekty zajišťující dopravní obslužnost, uvedené v § 8 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, tedy stát, kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020
 • Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených do konce roku 2017 soulad s Kartou souladu projektu s principy udržitelné mobility, resp. se Strategickým rámcem městské mobility, nebo s Plánem udržitelné městské mobility
 • Projekt v obcích, které mají více než 50 tis. obyvatel, dokládá ve výzvách vyhlášených od roku 2018 soulad se Strategickým rámcem městské mobility nebo s Plánem udržitelné městské mobility
 • Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy udržitelné mobility
 • Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí
 • Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, jsou upravená pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace
 • Vozidla, nakupovaná pro veřejnou dopravu, splňují Euro 6
 • Projekt přispívá ke zvýšení bezpečnosti
 • Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020

Specifický cíl 3:

Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

Pro dosažení plné připravenosti bude v exponovaných územích ČR posílena vybavenost a odolnost infrastruktury základních složek IZS, její soběstačnost a specializované technické a technologické prostředky. Pro zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof a snížení časové dotace pro úspěšné ukončení záchranných a likvidačních prací bude provedena modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS, která budou simulovat podmínky zásahů při mimořádných událostech. Uvedené aktivity jsou těžištěm specifického cíle a jejich prostřednictvím bude zajištěna připravenost složek IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Typy a příklady opatření, které mají být podporovány:

 • Zajištění adekvátní odolnosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

Stavební úpravy stanice základní složky IZS ve stávající dislokaci:
Účelem je zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Realizovány budou stavební úpravy stávajícího objektu, v odůvodněných případech stavba nového objektu, a pořízení potřebného vybavení či technologií. Bude se jednat například o:

 • Výstavbu nových garážových prostor s cílem řádného garážování techniky, uskladnění prostředků před povětrnostními vlivy a zajištění kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení
 • Pořízení elektrocentrály pro zajištění náhradního zdroje elektrické energie pro nouzový provoz stanice

Vybudování stanice základní složky IZS změnou její dislokace
Změna dislokace na místo, kde budou vytvořeny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události. Dislokace stanice bude provedena z místa, kde např. není zajištěna odolnost proti opakujícím se výskytům mimořádných událostí, které ohrožují chod stanice, a ta v době mimořádné události není schopna poskytovat adekvátní pomoc, nebo není zajištěna přijatelná reakční doba pro nasazení složek z důvodu velkých vzdáleností na místo zásahu. Cílem je zajištění přijatelné reakční doby pro efektivní nasazení složky IZS. Bude realizována stavba, pořízeno její vybavení a bude provedena úprava vnějších prostor.

 • Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

1. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz

Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí, spojených s uvedenými jevy, které mají negativní dopad na infrastrukturu dopravy a průmyslu a na obytné a veřejné budovy. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. speciální dopravní prostředky a vybavení pro nouzové přežití.

2. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi

Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku větrných smrští, orkánů, které mají dopad na krajinu, zemědělské plodiny a lesy, na infrastrukturu zásobování a výrobu. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. speciální dopravní prostředky, soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov a statické zpevnění narušených částí budov.

3. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností spojených s extrémním suchem

Cílem je posílení vybavení složek IZS pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů. Nedostatek podzemní a povrchové vody způsobuje omezení zásobování vodou či elektrickou energií. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. mobilní kontejnerová elektrocentrála nebo lesní hasicí speciál.

4. Pořízení specializované techniky a věcných prostředků určených pro výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek

Účelem je posílení vybavení složek IZS pro řešení dopadu na infrastrukturu dopravy a průmyslu, obce, životní prostředí. Pořízena bude odpovídající technika a věcné prostředky, např. vybavení pro detekci, zastavení nebo omezení úniku nebezpečných látek.

 • Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS (simulátory, trenažéry, polygony apod. a jejich vybavení), zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí – indikativní alokace 21 %

Vybudování simulátorů pro výuku specializovaných činností složek IZS
Důraz bude kladen na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností, potřebných k řešení reálných situací. Jedná se například o následující simulátory, trenažery a vybavení pro:

 • Výuku taktického řízení
 • Řízení vozidel
 • Zásah u nebezpečných látek
 • Zásah ve ztížených prostorách
 • Výcvik ve výškách a nad volným prostranstvím

Typy příjemců:

(podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů)

 • MV – Generální ředitelství HZS ČR
 • HZS krajů
 • Záchranný útvar HZS ČR
 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně)
 • Policejní prezidium ČR
 • Krajská ředitelství Policie ČR
 • Kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů
 • Organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS
 • Státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030
 • Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
 • Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020", respektive "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020" podle příjemce
 • Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy zákona o požární ochraně), doloží souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR
 • Státní organizace, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – jednotky HZS podniku s územní působností, doloží souhlasné stanovisko HZS ČR

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru