obce-crop-fin

Ochrana a péče o přírodu a krajinu (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Dosažení stanovených cílů národně významných chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000. Zajištění zachování či zlepšení příznivého stavu předmětů ochrany prostřednictvím realizace vhodných opatření
 • Dokončení implementace soustavy Natura 2000

Hlavní cílové skupiny: orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy NATURA 2000, vlastníci a nájemci pozemků

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů)
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Specifický cíl 2:

Posílit biodiverzitu.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • Prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku (s výjimkou opatření proti rybožravým predátorům podporovaným v rámci akvakultury prostřednictvím OP Rybářství)

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Zajištění ochrany a zlepšení stavu populací vzácných a ohrožených druhů a zlepšení kvality, příp. rozlohy jejich biotopů. Zlepšení podmínek pro obnovu druhové rozmanitosti krajiny
 • Vytváření podmínek pro zachování druhů v urbanizovaném a jinak silně antropogenně ovlivněném prostředí (omezování ohrožujících faktorů, zvyšování nabídky hnízdišť, míst rozmnožování aj. zásadních prvků, včetně specifických potravních zdrojů, např. živných rostlin pro hmyz). Zajištění ochrany cenných a ohrožených stanovišť a zlepšení jejich stavu. Podpora zlepšení funkcí ekosystémů
 • Naplňování cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany biologické rozmanitosti (včetně Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání), zajištění prevence a zmírnění škod způsobených zvláště chráněnými druhy na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách apod. a současně spolupráce a osvěta dotčených subjektů, která by omezila negativní vnímání těchto druhů člověkem vedoucí až k přímému ohrožení např. k ilegálnímu lovu
 • Posílení příznivých podmínek pro zachování biologické rozmanitosti a zastavení poklesu biologické rozmanitosti
 • Zajištění stavu, aby i základní krajinná matrice mimo chráněná území byla s těmito územími funkčně propojena z hlediska přírodních funkcí (migrační prostupnost krajiny, ekologická stabilita apod.) a byla chráněna před nepříznivými dopady z širšího okolí a zároveň, aby fungovala jako ohniska biodiverzity v krajině ČR
 • Implementace cílů a požadavků vyplývající z legislativy ES zaměřené na řešení problematiky nepůvodních druhů
 • Zajištění sledování nepůvodních druhů a včasná identifikace potencionálního nebezpečí nepůvodních invazních druhů a území zdrojových území pro šíření těchto druhů
 • Eradikace nově zjištěných rizikových druhů a omezení rozsahu invaze známých a nejvíce problematických druhů (bolševník, křídlatka, norek americký, mýval severní aj.) s prioritou eradikace či regulace zdrojových populací nebo populací ve vybraných územích (přírodně hodnotných, v rámci geomorfologicky ucelených jednotek atp.)
 • Zlepšení předávání informací o ochraně přírody a biodiverzity a rozvoj spolupráce s veřejností
 • Získání potřebných odborných informací pro efektivní a účinnou ochranu přírodních hodnot

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a nájemci pozemků, orgány státní správy a organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • Státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Specifický cíl 3:

Posílit přirozené funkce krajiny.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
 • Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Aktivity ke zprůchodnění migračních bariér budou směřovány prioritně do nejvíce problematických míst z hlediska průchodnosti krajiny pro velké savce a ostatní živočichy nebo dle míry jejich mortality na komunikacích (významné tahové cesty obojživelníků, místa, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.). Obdobně bude zaměřena pozornost na obnovu prostupnosti vodních toků (výstavba rybích přechodů nebo odstraňování bariér jako jsou jezy, stupně) a omezení mortality ryb na vodních elektrárnách. Hlavním přínosem opatření ke zlepšení prostupnosti krajiny pro živočichy bude posílení stability jejich populací a snížení negativních vlivů v oblasti zraňování a usmrcování živočichů
  • Opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů spočívající v přiblížení přirozené struktury a nastolení systému hospodaření souladu s přírodními procesy, což povede ke zvýšení odolnosti proti abiotickým a biotickým vlivům, zvýší se jejich stabilita a biodiverzita a potenciál jejich celospolečensky významných funkcí
  • Zajištění obnovy vodního režimu krajiny zaměřené na vodní toky, nivy a další vodní krajinné prvky, která podpoří ekologickou stabilitu krajiny, resp. stabilitu všech ekosystémů i biodiverzitu
  • Posilování ekologické stability krajiny obnovou a vytvářením krajiných prvků a struktur
  • Podpora opatření pro zpomalení povrchového odtoku z povodí, která mají v krajině protierozní efekt a snižují negativní dopady povodní a přívalových dešťů na krajinu a objem a závažnost škod na majetku a zdraví osob
 • Výše uvedené přínosy přispívají zároveň ke zvýšení schopnosti ekosystémů a krajiny přizpůsobit se změně klimatu a snižovat její negativní dopady

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a správci pozemků, organizace podílející se na ochraně přírody a krajiny, správci povodí a správci vodních toků

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • Státní organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Specifický cíl 4:

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Přínos k naplnění stanovených cílů:

 • Zvýšení efektivity plánování, péče a ochrany zeleně, doprovodných vodních ploch a prvků v sídlech
 • Zlepšení životního prostředí v sídlech
  • Posílení ekosystémových funkcí v sídlech, resp. ekologické stability a biodiverzity sídelního prostředí
  • Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami (zvýšení retence, vsaku a výparu srážek v území, zvýšení odolnosti území proti suchu a přívalovým dešťům) s využitím vegetačních a vodních ploch a prvků v sídlech
  • Zlepšení mezo-klimatických podmínek v sídle (menší výkyvy teplot, snížení průměrných a maximálních teplot, zvýšení vlhkosti vzduchu, snížení prašnosti) díky zvýšení podílu a kvality vegetačních a vodních ploch a prvků v sídlech.

Hlavní cílové skupiny: orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR)
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru