obce-crop-fin

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (IROP)

Specifický cíl 1:

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Specifický cíl přispívá k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 (tj. snížení minimálně o 30 000 osob). Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb, vedoucí k sociální inkluzi, sociální bydlení dostupné potřebným a snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením a chudobou.

Pro řešení problematiky sociálního vyloučení je potřeba dobudovat infrastrukturu pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů. Podpora bude směřovat ke službám terénního a ambulantního charakteru, k deinstitucionalizaci a ke službám pobytového charakteru, které odpovídají současným principům sociálního začleňování. Podpořeny budou i služby primární prevence, které mají komunitní charakter. Pro sociální začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů, budou také využity nástroje Koordinovaného přístupu k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit.

Problematika sociálního vyloučení v oblasti bydlení se týká domácností s nízkými příjmy a s tím spojeným předlužením a migrací. Stát poskytuje finanční příspěvky či doplatky na bydlení přibližně 260 tisíc domácností (cca 6 %). V ubytovnách setrvává 15 tisíc domácností. ČR nedisponuje dostatečným počtem sociálních bytů pro pokrytí potřeb všech domácností v bytové nouzi. Významným problémem v oblasti sociálního bydlení je nedostatek nástrojů prevence ztráty bydlení a podfinancování sociálních služeb působících v této oblasti. Sociální byty slouží jako infrastruktura pro sociální začleňování.

Typy či příklady opatření, které mají být podporovány:

 • Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální (ústavní) péče v péči komunitní. Řízeně se ruší ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby. Bude podporováno výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení. Podpořen může být například domov se zvláštním režimem či domov pro osoby se zdravotním postižením. Předmětem projektu bude nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb uživatelů. Objekt bude uspořádán jako běžná domácnost s ložnicemi, kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím pokojem, toaletou, koupelnou a nezbytným technickým zázemím. V objektu či v bytě může být vyčleněn nezbytný prostor pro pracovníky, kteří budou poskytovat podporu pomáhat uživatelům zvládat chod domácnosti a další činnosti, které sami nezvládnou.

Součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny, zaměřené na nácvik dovedností jejích uživatelů a získávání zkušeností s povinnostmi mimo domácnost. Sociálně terapeutická dílna se skládá z několika provozů, zaměřených na různé činnosti.

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby

Bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně-technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Projekty se zaměřují na vybudování zázemí pro terénní služby, vybavení zařízením, které umožňuje práci v obtížně dostupných lokalitách, pořízení vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci ve vyloučených lokalitách, nebo vybudování zázemí pro realizaci fakultativních činností v ambulantní skupinové formě terénních služeb sociální prevence či odborného sociálního poradenství.

Ambulantní sociální služby se zaměřují na prostorové oddělení ambulantních služeb od pobytových forem, rekonstrukci a vybavení stávajících prostor nebo na výstavbu či nákup objektů pro realizaci stávající sociální služby v nevyhovujícím prostoru, na vybudování zázemí pro hygienický servis v ambulantních zařízeních, rekonstrukci objektu a jeho adaptaci např. na terapeutické dílny nebo zřízení kontaktního centra v nebytových prostorách domu.

Podpora pobytových sociálních služeb je zaměřena například na přestavby azylových domů, které společně obývají různé cílové skupiny, nebo těch, které koncentrují vysoký počet osob. Podpořena může být také rekonstrukce a úprava menšího domu na azylový dům pro rodiče s dětmi.

 • Podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Jedná se o veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb, minimálně základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

Rozvoj infrastruktury komunitních center bude zahrnovat: stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení a případné související úpravy venkovního prostranství (zeleň, parková úprava) za účelem vytvoření prostoru pro setkávání členů komunit ohrožených sociálním vyloučením. Cílem je vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru pro:

 • Veřejná projednávání s ambicí setkávání obyvatel komunity (lokality) a sousedů, případně ostatních obyvatel obce s cílem snížení předsudků a sbližování kultur
 • Vznik jádrových skupin za cílem nastartování komunitní práce
 • Setkávání tematických skupin pro řešení identifikovaných problémů komunity
 • Realizaci volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti
 • Realizaci aktivit s cílem zplnomocnění motivovaných obyvatel komunity a získávání kompetencí pro vyjednávání a řešení běžných životních problémů a situací (učebny a školicí místnosti) s ohledem na prvek podpory sociální integrace a uplatnění na trhu práce

Současně komunitní centra vytváří prostor pro řešení krizových situací jednotlivců jako první kontakt pro navázání dalších sociálních a jiných služeb. Cílem není budovat kulturní centra nebo prostory pro masovou zábavu.

 • Sociální bydlení

Bude podporováno pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení zajišťuje přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení. Parametry sociálního bydlení v IROP:

 • Sociální bydlení splňuje stavebně technické parametry dané stavebními předpisy určenými pro výstavbu budov pro bydlení
 • Sociálním bytem se rozumí standardní bytová jednotka se základním vybavením bez dalšího zařízení nábytkem
 • Sociální byt musí být umístěný v lokalitě s dostupným občanským vybavením pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
 • V lokalitě musí být zajištěná veřejná doprava
 • Sociální bydlení je určeno osobám z cílových skupin, identifikovaných v tomto dokumentu
 • Podpora nevede k segregaci osob z cílových skupin
 • Pořizovací náklady na sociální bydlení nesmí přesáhnout stanovený limit, stanovený ve výzvě k předkládání žádostí o dotaci

Příklady projektů:

 • Nákup a rekonstrukce jednotlivých bytů pro účely sociálního bydlení (pořízení kuchyňské linky, rekonstrukce koupelny apod.) v nesegregovaných intravilánech obcí
 • Nákup stavební parcely a výstavba bytového domu se čtyřmi až šesti bytovými jednotkami
 • Nástavba nebo půdní vestavba bytů na stávající bytový dům
 • Nákup nemovitosti kolaudované pro bydlení nebo jiný účel včetně souvisejících pozemků, a její rekonstrukce na bytový dům se sociálními byty
 • Rekonstrukce bytového domu, při které dojde ke změně dispozic bytových jednotek (např. rozdělení větších bytů na menší) za účelem vytvoření sociálních bytů

Doplňková aktivita

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů.

Typy příjemců – sociální služby:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Církve
 • Církevní organizace

Typy příjemců – sociální bydlení:

 • Obce
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014-2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020
 • Projekt je v souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
 • Projekt deinstitucionalizace má transformační plán
 • Projekt zaměřený na sociální bydlení je zacílen na osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku
 • Projekt splňuje parametry sociálního bydlení, uvedené v popisu specifického cíle

Specifický cíl 2:

Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Sociální ekonomika představuje souhrn aktivit, které vznikají a rozvíjejí se na konceptu trojího prospěchu: ekonomického, sociálního a environmentálního. Sociální podniky mohou vytvářet zisk, který přednostně využívají k rozvoji aktivit podniku nebo pro potřeby místní komunity. Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu práce otázky nezaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu na místní úrovni s maximálním respektováním udržitelného rozvoje.

Podnikatelské aktivity naplňují principy sociálního podnikání a mají sociální, environmentální a ekonomický přínos. Zaměstnanci sociální firmy dostávají za svou práci mzdu, stávají se ekonomicky soběstačnými a nejsou závislí pouze na finanční podpoře státu. Sociální firma nabízí pracovní uplatnění znevýhodněným lidem, kteří by se jinak obtížně uplatnili na pracovním trhu, a přispívá ke snižování nezaměstnanosti. Existence a rozvoj sociálních firem prospívá nejen zaměstnancům samotným, ale ve svém důsledku celé společnosti.

Mezi nejvíce ohrožené z pohledu trhu práce patří osoby s nízkou kvalifikací, osoby starší 55 let, osoby se zdravotním postižením, matky s malými dětmi, absolventi, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a etnické menšiny, zejména Romové. Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu.

Typy či příklady opatření, které mají být podporovány:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků

Podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků. Jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí. Vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.

IROP bude podporovat nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání. Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele. Způsobilé výdaje projektu se týkají pouze rozšíření společnosti. Musí dojít k vytvoření nových pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Požadován je růst počtu zaměstnaných osob z cílových skupin, který nesmí nastat předchozím snížením stávajícího počtu zaměstnanců.

 • Vznik nového sociálního podniku

Sociální podnik vytváří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin. Celý podnik funguje na principech sociálního podniku, které má uvedené ve svých zakládacích dokumentech.

Příklad projektu
Zakoupený objekt je rekonstruován, aby v něm mohl být provozován sociální podnik. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.

 • Rozšíření kapacity podniku

Rekonstrukce objektu, aby v něm mohl být provozován sociální podnik, při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení jsou zohledňovány specifické potřeby cílových skupin.

Ve stávajícím sociálním podniku může dojít k zakoupení nových prostor a rozšíření kapacity podniku nebo sociální podnik začne provozovat novou podnikatelskou aktivitu. Vždy se musí vytvořit nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin, vzroste tedy počet zaměstnaných osob z cílových skupin.

 • Aktivity osob samostatně výdělečně činných v sociálním podnikání

Osoba samostatně výdělečně činná spadá do znevýhodněných cílových skupin a zároveň splňuje principy sociálního podnikání. Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.

Žadatel předkládá se žádostí o podporu podnikatelský plán minimálně s těmito údaji:

I. Informace o sociálním podniku a strategii jeho dalšího rozvoje
II. Popis podnikatelských aktivit
III. Vymezení a analýza trhu
IV. Marketingová strategie
V. Harmonogram aktivit v době realizace a udržitelnosti projektu
VI. Technické a technologické řešení
VII. Finanční plán
VIII. Popis rozšíření kapacity podniku, pokud k němu dochází
IX. Management a lidské zdroje
X. Potřeby a zdroje dlouhodobého a oběžného majetku
XI. Analýza rizik podniku
XII. Sociální aspekty podnikání

Typy příjemců:

 • Osoby samostatně výdělečné činné
 • Malé a střední podniky
 • Obce
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace

Specifická kritéria přijatelnosti:

Projekt je v souladu s principy sociálního podnikání:

Sociální prospěch

 • Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, min. 30 % zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin
 • Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování

Ekonomický prospěch

 • Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku

Environmentální a místní prospěch

 • Uspokojení přednostně místní potřeby a využití přednostně místních zdrojů, zohledňuje environmentální aspekty

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit:

 • Rozšíření nabízených produktů a služeb
 • Rozšíření prostorové kapacity podniku
 • Zavedení nových technologií výroby
 • Zefektivnění procesů v podniku
 • Zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu

Specifický cíl 4:

Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Podpořeny budou vzdělávací zařízení (školy, školská zařízení a další zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní zlepšit kvalitu formálního vzdělávání (předškolního, základního, středního, vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých.

Z pohledu zajištění dostupnosti infrastruktury v území bude klíčová podpora pro zařízení v místě s nedostatkem těchto kapacit, zejména v oblastech s pozitivním demografickým vývojem. Problém s nedostatkem kapacit je nejvýraznější v oblasti předškolního vzdělávání, podpora budování nové infrastruktury bude tedy směřovat prioritně do oblasti předškolního vzdělávání. Nízká dostupnost kvalitních zařízení péče o děti v předškolním věku vytváří bariéry pro zapojení rodičů na trh práce a limituje využití předškolního vzdělávání k vytváření a rozvíjení studijních schopností a sociální integrace jednotlivců. Obzvláště naléhavá je tato potřeba v případě dětí se SVP a dětí ze sociálně znevýhodněných a kulturně odlišných rodin.

Důraz bude kladen na podporu kvalitní infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které žáci základních a středních škol využijí v praxi, účelem je odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a zohlednění specifik regionální ekonomiky. Průřezově bude kladen důraz na výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, výuku cizích jazyků a oblast digitálních technologií, vybudování zázemí, využitelného pro celoživotní učení a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce. Pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí bude využito také zájmové neformální vzdělávání.

Typy a příklady opatření, které mají být podporovány:

 • Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol

Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Příklad projektu:
Rozšíření kapacity zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny či mateřské školy za účelem pokrytí poptávky po předškolním vzdělávání a umožnění zapojení rodičů na trh práce. Během realizace projektu budou formou přístavby vybudovány nové třídy, pořízeno vybavení a SVP s cílem posílit integraci dětí. Budou provedeny nezbytné úpravy zázemí MŠ, zařízení péče o děti či dětské skupiny, např. rozšíření šatny, společných prostor, jídelny. Jako doplňková aktivita projektu budou provedeny úpravy venkovního prostranství.

 • Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích:

 • V oblastech komunikace v cizích jazycích
 • V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
 • Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Cílem je zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu– rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Příklady projektů:
Modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčové kompetenci přírodních věd. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učeben a pořízení vybavení.
Rekonstrukce a vybavení stávajících prostor základní školy za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem posílit integraci žáků a žákyň. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy v areálu včetně přístavby a pořízeno potřebné vybavení.

 • Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí v oblastech komunikace v cizích jazycích a v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a schopnosti práce s digitálními technologiemi, za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Rozšiřování středních a vyšších odborných škol mimo vazbu na vyjmenované klíčové kompetence je možné pouze za účelem sociální inkluze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu– rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

Příklady projektů
Modernizace odborných učeben střední odborné školy strojní za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce. Součástí projektu budou stavební úpravy učeben (částečná změna vnitřní dispozice, nákup a instalace strojů pro praktickou výuku – CNC obráběcí stroj). Do realizace projektu může být jako partner zapojen zástupce regionálních zaměstnavatelů v oblasti strojírenství a garant odborné stránky praktické výuky.

Zkvalitnění výukového zázemí střední školy technické prostřednictvím modernizace prostor pro výuku technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny, pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení.

Projekt modernizace školního statku je zaměřený na stavební úpravy a modernizaci vybavení hospodářských stavení a objektů přidružené zemědělské výroby, kde probíhá výuka odborné praxe a praktických cvičení pro studenty zemědělských oborů. Cílem projektu je zvýšení kvality výuky a tím i zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Zkvalitnění výukového zázemí centra odborného vzdělávání (střední škola s technickým nebo přírodovědným odborným zaměřením s komplexní oborovou nabídkou). Škola se nachází v několika různých budovách, které organizačně či technicky nevyhovují komplexnímu pojetí vzdělávání. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících prostor a přístavbu či výstavbu nových, jejich vybavení nábytkem a v nezbytném rozsahu didaktickou a přístrojovou technikou.

 • Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích
  • V oblastech komunikace v cizích jazycích
  • V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
  • Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Příklad projektů
Modernizace odborné učebny informatiky pro výuku evidovaných uchazečů o zaměstnání v režimu rekvalifikačních kurzů a dalších zájemců, v rámci celoživotního vzdělávání dospělých. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí účastníků celoživotního vzdělávání pro jejich lepší uplatnitelnost na trhu práce. Budou provedeny nezbytné stavební úpravy učebny a pořízení vybavení.

 • Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání:

 • V oblastech komunikace v cizích jazycích
 • V oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd
 • Ve schopnosti práce s digitálními technologiemi

Příklady projektů:
Stavební úpravy prostor pro výuku zájmových kroužků s cílem rozvoje klíčových kompetencí v oblasti techniky u dětí školního věku, jako předpoklad pro jejich budoucí zapojení na trh práce. Součástí projektu budou stavební úpravy místnosti a pořízení vybavení.

 • Doplňkové aktivity

Jako doplňková aktivita bude podporováno zahrnutí zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a střechy a zahrady.

Typy příjemců:

 • Zařízení péče o děti do 3 let
 • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
 • Další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve
 • Církevní organizace
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020
 • Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení
 • Projekt je v souladu s akčním plánem rozvoje vzdělávání

Specifický cíl 5:

Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Snížení energetické náročnosti povede k významnému snížení dodávané energie a konečné energetické spotřeby budov ve srovnání s dosavadní úrovní spotřeby. Kromě snížení emisí zvýší realizace specifického cíle životní úroveň domácností snižováním nákladů na bydlení.

Energeticky náročný provoz bytového fondu se promítá do vysokého zatížení domácností výdaji na energie a může se stát rizikem, přispívajícím k sociálnímu vyčlenění rodin s nízkými příjmy. Snížením nákladů domácností na energie dojde k podstatnému snížení nákladů těchto domácností na bydlení a tím ke snížení rizika ohrožení sociálním vyloučením.

Typy a příklady opatření, které mají být podporovány:

 • Snižování spotřeby energie zlepšením tepelných vlastností budov

Projekty se zaměřují na jednu nebo několik aktivit: zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměna a rekonstrukce oken a dveří. Za stejným účelem budou financovány prvky pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.

 • Zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé vody

Výsledkem projektu je nový zdroj pro vytápění bytového domu, využívající místo pevných nebo kapalných fosilních paliv efektivní, ekologicky šetrné zdroje. V objektech, napojených na centrální zdroje vytápění se provádí komplexní zateplení budovy, výměna předávací stanice, vyregulování nebo modernizace celé soustavy vytápění objektu; lze vyměnit zdroje tepla bytového domu pro přípravu teplé vody, využívajícího pevná nebo kapalná fosilní paliva, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.

 • Přechod na šetrné, ekologické zdroje

Cílem je pořízení účinných a nízkoemisních kotlů na biomasu, účinných tepelných čerpadel či kondenzačních kotlů na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěné. Za stejným účelem je možné vyměnit rozvody tepla a vody a instalovat systémy měření a regulace otopné soustavy.

Typy příjemců:

 • V případě dotace: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty, kromě fyzických osob nepodnikajících
 • V případě finančního nástroje: vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek – budovy se čtyřmi a více byty; správce fondu fondů/správce finančního nástroje podle výsledku ex-ante posouzení finančního nástroje

Specifická kritéria přijatelnosti:

 • Dosažení nákladově optimální úrovně energetické náročnosti budovy podle požadavku platné vyhlášky o energetické náročnosti budov (vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov)
 • Doložení odborného posouzení ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění, pro prokázání přiměřenosti zvoleného řešení
 • Zohlednění nároků volně žijících živočichů vázaných na sídla při zlepšování energetických vlastností budov (zateplování, výměna výplní otvorů)
 • Dosažení hodnot ukazatelů energetické náročnosti pouze měněných prvků bude přípustné pouze u památkově chráněných budov

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru