obce-crop-fin

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech

Podporované typy projektů:

 • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek
 • Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo
 • Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev)
 • Instalace dodatečných zařízení ke snížení emisí znečišťujících látek

Hlavní cílové skupiny: vlastníci rodinných domů

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce

Specifický cíl 2:

Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech))
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • Čistící vozy (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic, nebudou podporovány kartáčovací vozy bez odsávání a kropicí vozy)
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Specifický cíl 3:

Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem technologii a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích (zejména se jedná o citlivé měřicí a laboratorní přístroje pro kvalitnější měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a depozičních toků, měření nově sledovaných znečišťujících látek v souladu s požadavky EU, meteorologickou techniku pro sledování relevantních charakteristik – distančníi pozemní měření, výpočetní systémy pro provozování komplexních modelů)
 • Výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí (zejména systémů a nástrojů pro sběr údajů z měřicích systémů, jejich archivaci a následné zpracování včetně krizového řízení). Zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry umožňující předpovídání kvality ovzduší a počasí (např. modely pro hodnocení transportu a rozptylu znečištění v atmosféře včetně komplexního chemismu zahrnující i tvorbu aerosolů ameteorologické modely poskytující vstupní data pro tyto modely)
 • Pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší (měřicí a laboratorní techniky pro detailní analýzy složek znečištění ovzduší se zaměřením na identifikaci nejvýznamnějších zdrojů pro emisně zatížené lokality)
 • Pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí (nástroje pro rozvoj e-reportingu, webových aplikaci a služeb včetně požadavků směrnice INSPIRE, výstražné, regulační a předpovědní systémy, možné propojení s programem LIFE - Informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti)

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor.

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru