obce-crop-fin

Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech

Podporované typy projektů:

 • Výměna kotle na pevná paliva za nový kotel na pevná nebo plynná paliva s minimálními emisemi znečišťujících látek
 • Výměna kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo
 • Výše uvedené výměny v kombinaci s doplňkovými nespalovacími zdroji tepelné energie (např. solární ohřev)
 • Instalace dodatečných zařízení ke snížení emisí znečišťujících látek

Hlavní cílové skupiny: vlastníci rodinných domů

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce

Specifický cíl 2:

Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících stacionárních zdrojů znečišťování
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech))
 • Pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení)
 • Čistící vozy (pouze pokročilé technologie s vysokou účinností odstraňování prachových částic, nebudou podporovány kartáčovací vozy bez odsávání a kropicí vozy)
 • Změny technologických postupů za účelem snížení emisí
 • Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií

Hlavní cílové skupiny: vlastníci a provozovatelé stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Specifický cíl 3:

Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v souladu s vývojem technologii a nároků na přesnost, rychlost předávání informací pro rozhodování v krizových situacích (zejména se jedná o citlivé měřicí a laboratorní přístroje pro kvalitnější měření koncentrací znečišťujících látek v ovzduší a depozičních toků, měření nově sledovaných znečišťujících látek v souladu s požadavky EU, meteorologickou techniku pro sledování relevantních charakteristik – distančníi pozemní měření, výpočetní systémy pro provozování komplexních modelů)
 • Výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí (zejména systémů a nástrojů pro sběr údajů z měřicích systémů, jejich archivaci a následné zpracování včetně krizového řízení). Zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry umožňující předpovídání kvality ovzduší a počasí (např. modely pro hodnocení transportu a rozptylu znečištění v atmosféře včetně komplexního chemismu zahrnující i tvorbu aerosolů ameteorologické modely poskytující vstupní data pro tyto modely)
 • Pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší (měřicí a laboratorní techniky pro detailní analýzy složek znečištění ovzduší se zaměřením na identifikaci nejvýznamnějších zdrojů pro emisně zatížené lokality)
 • Pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí (nástroje pro rozvoj e-reportingu, webových aplikaci a služeb včetně požadavků směrnice INSPIRE, výstražné, regulační a předpovědní systémy, možné propojení s programem LIFE - Informační projekty, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti)

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor.

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru