obce-crop-fin

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (OPŽP)

Specifický cíl 1:

Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod
 • Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod)
 • Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor.

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace

Specifický cíl 2:

Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor.

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými

Specifický cíl 3:

Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.

Oblast podpory je zaměřena na realizaci povodňových opatření v intravilánu obcí a extravilánu, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území v obcích a snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod. V rámci podpory se předpokládá podpora projektů zprůtočňování koryt vodních toků a přilehlých v intravilánu obcí a extravilánu s přímou vazbou na snížení povodňového ohrožení v intravilánu. Dalšími typy podporovaných projektů v rámci aktivity „Obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně" jsou navrhovány například výstavba poldrů, úpravy stávajících retenčních nádrží (např. vybudování bezpečnostního přelivu) za účelem zvýšení a zlepšení jejich protipovodňových funkcí. Součástí podpory jsou i aktivity zaměřené na retardaci odtoku v povodí vodních toků a hospodaření se srážkovými vodami. Retardace bude zaměřena na zvýšení retenčního potenciálu v povodí přírodě blízkými opatřeními.

Hospodaření se srážkovými vodami zejména v městských aglomeracích je vedeno snahou postupně omezovat vypouštění neznečištěných srážkových vod do kanalizace. Srážkové vody mohou být zadrženy a využívány např. k zavlažování zahrad a parků nebo zasakovány do podloží, v době povodně správná funkce zařízení může pomoci oddálit přetížení kanalizačních systémů a potenciálně snížit možné následky povodně. Výsledný efekt financovaných opatření v rámci specifického cíle by mělo být zlepšení povodňové ochrany sídelních aglomerací. Každé uvažované protipovodňové opatření bude podpořeno na základě odůvodnění studií proveditelnosti a technicko ekonomickou analýzou, která doloží proveditelnost zejména z hlediska majetkoprávních vztahů, efektivnosti opatření a vazby na stav dotčených vodních útvarů. Pro efektivní ochranu před povodněmi je třeba vycházet primárně z opatření v krajině, která zvyšují přirozenou akumulaci a retardaci vody v území a návazně technická opatření k ovlivnění povodňových průtoků. Navrhovaná opatření musí být v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost společenství v oblasti vodní politiky a 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňový chrizik.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů
 • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků
 • Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně
 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit"

Hlavní cílové skupiny: Veřejný sektor, organizace zajišťující technická opatření na vodních tocích (správci toků), Česká republika - prostřednictvím organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Specifický cíl 4:

Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

V rámci této podoblasti se plánuje podpora preventivních protipovodňových opatření a ochrany obyvatel před účinky povodní. Specifický cíl částečně navazuje na oblast podpory 1.3.1 OP ŽP v minulém programovém období. Operační cíle podpory jsou úzce svázány se specifickým cílem 1.3, se kterým sdílejí hlavní princip - zvýšení ochrany života osob a majetku ekonomických aktivit regionů ohrožených povodňovým rizikem. Aktivita je zaměřena na zlepšení znalostí povodňového ohrožení a povodňových rizik obyvatel i státní správy a samosprávy.

Poskytování kvalitních a včasných zpráv a jejich rozšiřování prostřednictvím hlásného a varovného systému ochrany před povodněmi je zásadním faktorem pro zvládnutí kritických situací v době povodňových událostí včetně přívalových povodní. Podporované projekty v rámci aktivity „Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření" budou zaměřeny na celá povodí zejména menších toků včetně komplexních návrhů realizace opatření pro snížení rychlosti odtoku vody z povodí a snížení povodňových průtoků prováděných přírodě blízkým způsobem.

Druhou zásadní aktivitou jsou projekty zaměřené na rozšíření a zlepšení systému předpovědní a hlásné povodňové služby a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, včetně jejich technického vybavení, a tvorba digitálních povodňových plánů.

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
 • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány

Hlavní cílové skupiny: veřejný sektor.

Typy příjemců:

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Vysoké školy
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru